On-line rezervace

Akcie

AkcieUrčení dodatečné lhůty pro odevzdání akcií

Představenstvo společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost, se sídlem Mírové náměstí 2, PSČ 360 01 Karlovy Vary, IČ 000 22 004, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 40 (dále jen jako „Společnost“) tímto ve smyslu ustanovení § 387 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „Zákon o obchodních korporacích“) určuje akcionářům Společnosti, kteří dosud ve stanovené lhůtě neodevzdali své listinné akcie na jméno dosavadního akcionáře Společnosti,

dodatečnou lhůtu k odevzdání akcií Společnosti, a to v délce 14 dnů, která počne běžet dnem zveřejnění této výzvy, tj. dnem 24. 10. 2016. Společnost upozorňuje dosavadní akcionáře, že akcie, které nebudou Společnosti odevzdány ani v této dodatečné lhůtě, prohlásí Společnost v souladu se Zákonem o obchodních korporacích za neplatné.

Akcie je možné odevzdat v sídle Společnosti každou pracovní středu a čtvrtek v době od 9:00 do 12:00 hod. nebo od 13:00 do 15:00 hod., přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář Společnosti může sjednat v rámci dodatečné lhůty telefonicky na telefonním čísle 725 213 973 anebo prostřednictvím emailu akcieGHP@seznam.cz jiný termín k předání listinných akcií.

Nárok na vyplacení řádnou valnou hromadou schváleného protiplnění vzniká předáním akcií Společnosti. V souladu s usnesením řádné valné hromady bude protiplnění vyplaceno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů po předání akcií Společnosti. Protiplnění bude vyplaceno pověřenou osobou, a to společností J & T BANKA, a.s. společně s obvyklým úrokem za období od 19. 9. 2016 do vyplacení protiplnění. Právo na úrok nevzniká po dobu, po jakou je akcionář v prodlení s předáním akcií Společnosti.

představenstvo společnosti
GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost

--------------------------------------------------------------

Newsletter

Pupp Journal

GRANDHOTEL PUPP
Recepce +420 353 109 111
recepce@pupp.cz
Rezervace  +420 353 109 631
reservation@pupp.cz
Management  +420 353 109 200
pupp@pupp.cz
© GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a. s. 2013